تاریخچه | امور فرهنگی آبفا شیراز

تاریخچه

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 04 شهريور 1399

تاريخچه دفتر امور فرهنگي و ديني شرکت آب و فاضلاب شیراز

تا قبل از تصويب نظامنامه ساماندهي امور فرهنگي كارهاي فرهنگي و ديني شركتها به صورت پراكنده و توسط اشخاص مختلف پيگيري مي گرديد. بديهي است به دليل نداشتن محوريت ثابت و چارچوب مشخص فعاليتها بدون برنامه ريزي خاص همراه با مشكلاتي انجام مي پذيرفت ، لذا با عنايت به نقش موثر و سازنده اقدامات فرهنگي در توسعه مباني ديني و ارتقاي ارزشهاي اخلاق و به منظور ساماندهي و انسجام بخشي برنامه ها در اقدامات فرهنگي بخشهاي مختلف آب و برق نظامنامه ساماندهي امور فرهنگي به وزير وقت آقاي مهندس نامجو ارائه گرديد و نهايتاً در 11/10/89 با تصويب اين نظامنامه يك همگرايي در اقدامات فرهنگي بخشهاي مختلف ايجاد و نسبت به نظامند شدن فعاليتهاي فرهنگي در سطح صنعت آب و برق و تشكيل دفتر امور فرهنگي و ديني اقدام گرديد.


شرح وظايف دفتر امور فرهنگي و ديني

  1.  گسترش فرهنگ ديني و نهادينه نمودن ارزشها و باورها
  2.  توسعه و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي
  3.  نظام دهي، هماهنگي و ايجاد انسجام در فعاليتها و اقدامات فرهنگي
  4.  ارتقاء اثر بخشي و افزايش كارايي و خلاقيت در فعاليتهاي فرهنگي
  5.  مقابله با تهاجم فرهنگي
  6.  افزايش انگيزه و جلب مشاركت كاركنان و خانواده هاي آنان در برنامه هاي فرهنگي
  7.  بستر سازي فعاليت در زمينه هاي فرهنگي و آموزشي كاركنان
  8.  برنامه ريزي در راستاي تقويت بنيان خانواده با بهره گيري از باورهاي ديني و مشاوره
     
کلمات کلیدی: 
تاریخچه