وظایف | امور فرهنگی آبفا شیراز

وظایف

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 04 شهريور 1399

وظایف

 

-          وظايف شوراي فرهنگي :

 • برنامه ريزي فعاليتهاي امور فرهنگي
 • بررسي و تصويب برنامه هاي عمومي و اولويت هاي سالانه
 • تأييد بودجه مورد نياز برنامه هاي فرهنگي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح براي تصويب
 • ايجاد هماهنگي و انسجام بين همه بخشهاي فعال در امور فرهنگي
 • نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارزيابي فعاليتها و عملكرد شوراي فرهنگي

 

تبصره: مسئوليت فعاليتهاي ستادهاي اقامه نماز، احياي امر به معروف و نهي از منكر، غدير، صيانت و حمايت از حقوق شهروندي و هر گونه ستاد يا مجموعه فرهنگي كه ابلاغ گرديده و يا ابلاغ خواهد شد بر عهده شوراي فرهنگي مي باشد و مسئوليت فعاليت هاي ستادهاي مشابه در هريك از محدوده هاي اجرا، برعهده شوراي فرهنگي همان محدوده مي باشد.


-          وظايف دبيرخانه شوراي فرهنگي:

 • هماهنگي و برگزاري جلسات شوراي فرهنگي
 • تدوين و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي فرهنگي
 • ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات مرتبط
 • پيگيري اجراي مصوبات و برنامه هاي شوراي فرهنگي
 • تدوين گزارشهاي لازم جهت ارائه در شوراي فرهنگي
 • تعامل و هماهنگي با شوراهاي فرهنگي
 • پيگيري و انجام ساير امور محوله شوراي فرهنگي

 

-          وظايف شوراهاي فرهنگي:

 • اجراي خط مشي ها و مصوبات شوراي فرهنگي وزارت نيرو
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي فرهنگي
 •  راهبري و هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي و نظارت بر حسن اجرا
 • ارائه گزارش عملكرد فصلي به دبيرخانه شورا

 

تبصره: بخشهاي فعال فرهنگي همچون بسيج، روابط عمومي، امورفرهنگي و ديني، امور زنان، مشاور جوان و .... بر اساس وظايف ذاتي و محوله عمل نموده و شوراي فرهنگي مسئوليت برنامه ريزي، نظارت هماهنگي و انسجام بخشي فعاليت هاي فرهنگي را  به عهده دارد.

 

مسئول امور فرهنگي و ديني

 

به منظور پيگيري اجراي امور فرهنگي و ديني و استقرار نظام فرهنگي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط در حوزه ستادي وزارت نيرو، شركتهاي مادر تخصصي و زيرمجموعه آنها و مراكز آموزشي و پژوهشي، نماينده اي با عنوان مسئول امور فرهنگي و ديني به شرح ذيل منصوب مي گردد كه وظايف اصلي آن توسط شوراي فرهنگي وزارت نيرو تصويب و ابلاغ خواهد شد.

الف) مسئول امور فرهنگي و ديني در شركتهاي مادر تخصصي و مراكز آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد مدير عامل شركت يا رئيس مركز و تاييد رئيس شوراي فرهنگي وزارت نيرو با حكم مدير عامل شركت يا رئيس مركز منصوب شود.

ب) مسئول امور فرهنگي و دين در شركتهاي زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي به پيشنهاد مدير عامل آن شركت و تأييد مسئول فرهنگي و ديني شركت مادر تخصصي ذيربط با حكم مدير عامل شركت زيرمجموعه منصوب مي شود.

ج) مسئول امـور فرهنگي و ديني ستاد وزارت نيرو به پيشنهاد رئيس شـوراي فرهنگـي وزارت نيرو و با حكم مقام عالي وزارت منصوب مي شود.

 

اسناد مرتبط

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري در بهمن ماه 1387

بازنگري:

در راستاي ارتقاي كارايي و اثربخشي نظام نامه و به منظور هماهنگي و بروز رساني مفاد آن با ضوابط و مقررات و تطبيق با سياستها و خط مشـي هاي كلان فرهنگي ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح، بنا به پيشنهاد شوراي فرهنگي وزارت نيرو اين سند مورد بازنگري قرار مي گيرد و مراتب توسط مقام عالي وزارت ابلاغ خواهد شد.

کلمات کلیدی: 
تاریخچه